כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
חצי גמר גביע המדינה בכדורגל
18:00:00 29.04.2015
איצטדיון טדי
אישתאר והצוענים
21:00:00 30.04.2015
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
נא לכבות טלפונים
22:00:00 08.05.2015
מרכז הצעירים באר שבע
אבי נוסבאום
21:30:00 30.05.2015
המועדון - מיני ישראל לטרון
נדב אבקסיס
21:00:00 30.05.2015
מרכז הצעירים באר שבע
SPIRIT OF THE DANCE
20:45:00 04.06.2015
אמפי עומר
מומו שיפוצים-זאב רווח
21:00:00 18.06.2015
היכל התרבות קריית גת
דיקלה - ההופעה
21:00:00 20.06.2015
אמפי עומר
הצחוקייה
17:30:00 14.07.2015
מרכז הצעירים באר שבע
גידי גוב - מופע שקיעה
18:30:00 31.07.2015
אמפי עומר

אדיר מילר

גידי גוב - מופע שקיעה

מסיבת פיג'מות-עם רינת

בלקן ביט בוקס & אסף אבידן

פורטיס & משינה

הצחוקייה

שלמה ארצי - פארק אשכול

קובי מימון

אהוד & אביתר בנאי

שלומי קוריאט

זוגות בזיגזג

אורנה בנאי וליטל שוורץ

דיקלה - ההופעה

מומו שיפוצים-זאב רווח

הברווזון המכוער

SPIRIT OF THE DANCE

מני עוזרי

SPIRIT OF THE DANCE

עופר לוי -האישה של חיי

אבי נוסבאום
חצי גמר גביע המדינה בכדורגל
איצטדיון טדי
18:00:00 29.04.2015
רותם כהן - אל העולם שלך
אמפי עומר
21:00:00 09.05.2015
ריטה - אהבה גדולה
אמפי עומר
21:30:00 16.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות כפר סבא
16:15:00 29.04.2015
מיקי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 19.05.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 04.06.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נהריה
18:30:00 17.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נהריה
16:15:00 17.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אשקלון
16:15:00 19.05.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
15:45:00 03.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אשקלון
18:30:00 19.05.2015
שלום אסייג
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 30.04.2015
שלמה ארצי - פארק אשכול
פארק הבשור אשכול
21:00:00 09.07.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות צפת
17:00:00 20.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אור עקיבא
16:00:00 04.05.2015
נסיך מצרים
אולם המופעים גבעת ברנר
16:15:00 18.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית גת
16:15:00 14.05.2015
אישתאר והצוענים
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:00:00 30.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית שמונה
16:15:00 13.05.2015
אברהם טל
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
18:30:00 24.05.2015
אדיר מילר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 24.09.2015
נסיך מצרים
אולם מופעים עין השופט
16:15:00 30.04.2015
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 30.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות מודיעין
18:30:00 07.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות יבנה
16:15:00 05.05.2015
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 30.05.2015
קובי מימון
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 02.05.2015
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 27.06.2015
חנהלה ושמלת השבת
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 21.05.2015
יום הסטודנט 2015
רחבת השוק הבדואי
20:00:00 26.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אור עקיבא
18:30:00 04.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות יבנה
18:30:00 05.05.2015
נא לכבות טלפונים
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 08.05.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:45:00 03.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית שמונה
18:30:00 13.05.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 10.06.2015
דיקלה - ההופעה
אמפי עומר
21:00:00 20.06.2015
הברווזון המכוער
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 13.06.2015
חגיגת השירים של דתיה
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 12.05.2015
עברי לידר - מופע שקיעה
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
19:00:00 22.05.2015
העיר הזאת
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 09.05.2015
אבי נוסבאום
המועדון - מיני ישראל לטרון
21:30:00 30.05.2015
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 06.06.2015
רותם אבוהב
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 15.05.2015
אהוד & אביתר בנאי
פארק הבשור אשכול
21:00:00 02.07.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 09.05.2015
דיקלה ההופעה - אורח : אלקנה מרציאנו
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 25.05.2015
זוגות בזיגזג
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 20.06.2015
בלקן ביט בוקס & אסף אבידן
פארק הבשור אשכול
21:00:00 23.07.2015
נויה מנדל - אני בחופשה תסתדרו לבד
בית התרבות עומר
21:00:00 28.05.2015
קובי מימון
המועדון - מיני ישראל לטרון
21:30:00 04.07.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות קריית גת
21:00:00 18.06.2015
מסיבת פיג'מות-עם רינת
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 23.07.2015
פורטיס & משינה
פארק הבשור אשכול
21:00:00 16.07.2015
עופר לוי -האישה של חיי
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 04.06.2015
אורנה בנאי וליטל שוורץ
המועדון - מיני ישראל לטרון
21:30:00 20.06.2015
גידי גוב - מופע שקיעה
אמפי עומר
18:30:00 31.07.2015
הצחוקייה
מרכז הצעירים באר שבע
17:30:00 14.07.2015
לילה מסעודה
אולם תרבות נתיבות
21:00:00 09.05.2015
השטותריקים
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 02.05.2015