כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
חיפוש באתר:

ריטה - אהבה גדולה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 25.02.2016

עילי בוטנר וילדי החוץ מארחים את רן דנקר

LIVE פורום

21:30:00 13.02.2016

חנוך דאום אוכל ת'ראש

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 27.02.2016

אדיר מילר

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 23.04.2016

הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע

אצטדיון סמי עופר

17:30:00 13.02.2016

מגילת אסתר

היכל התרבות באר שבע

16:00:00 29.03.2016

לסלאו לא נחה

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 13.02.2016

אנריקו מסיאס

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 12.05.2016

חן מזרחי

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 05.03.2016

אודי כגן

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 26.03.2016

אורי חזקיה

מרכז הצעירים באר שבע

22:00:00 18.03.2016

יובל המבולבל רוי בוי ומני ממטרה

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

16:45:00 14.02.2016

מגילת אסתר

היכל התרבות באר שבע

18:30:00 29.03.2016

אדוני שר האוצר - יהורם גאון

היכל התרבות באר שבע

20:30:00 25.02.2016

מומו שיפוצים-זאב רווח

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 02.04.2016

שלומי קוריאט

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 31.03.2016

לירן דנינו & גיא ויהל

LIVE פורום

21:30:00 27.02.2016

אלי ומריאנו

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 16.04.2016

נתן גושן

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

20:30:00 14.04.2016

קרקס בראבו - פורים 2016

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 24.03.2016

בן בן ברוך

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 20.02.2016

יהודית רביץ

שער הנגב

22:00:00 19.02.2016

מני עוזרי

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 12.03.2016

זיו יחזקאל - מופע חורף ארצי

הקונסבטוריון

21:00:00 24.02.2016

מרי לו

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 30.07.2016

רשף לוי - משחק באש

בית התרבות עומר

21:30:00 27.02.2016

קרקס בראבו - פורים 2016

אולם המופעים גבעת ברנר

10:30:00 26.03.2016

יצא משליטה

היכל התרבות באר שבע

16:00:00 16.04.2016

היפייפיה הנרדמת

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

11:00:00 25.03.2016

ישי ריבו

אולם ספורט מ.א. שדות נגב

21:30:00 18.02.2016

חן מזרחי

היכל התרבות אופקים

21:30:00 16.04.2016

לוס ויונקוס

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

20:30:00 03.03.2016

אייל גולן מארח את נסרין

LIVE פורום

21:30:00 19.03.2016

קובי מימון

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 19.03.2016

ניקי גולדשטיין

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 03.03.2016

גיורא זינגר

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 15.04.2016

חגיגת השירים של דתיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 13.07.2016

יובל המבולבל רוי בוי ומני ממטרה

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

19:00:00 14.02.2016

נשים

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 07.05.2016

בן בן ברוך

אולם תרבות נתיבות

21:00:00 07.04.2016

יוחאי ספונדר

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 25.03.2016

כל ווחאד ומז'אלו

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 28.02.2016

הבנות של אבא

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

21:00:00 28.05.2016

קובי אוז שר אריק איינשטיין

בארקה

21:00:00 20.02.2016

טונה

בארקה

21:00:00 05.03.2016

דואט לכינור ולטנור

היכל התרבות באר שבע

20:00:00 19.02.2016

אל-פרנאך הלמך

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 03.04.2016

קרקס בראבו - פסח 2016

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

10:30:00 27.04.2016

corabia vedetelor mica

מרכז הצעירים באר שבע

20:00:00 04.03.2016

מופע מיוחד על אהבה ורומנטיקה במוסיקה / שופן מאוהב עם הפסנתרן אליהו סמאדזה

מרכז המורים

19:30:00 14.04.2016

צביקה פיק

בארקה

21:00:00 23.02.2016

רשף לוי - משחק באש

אולם תרבות נתיבות

21:00:00 15.03.2016

קרקס בראבו - פסח 2016

אולם המופעים גבעת ברנר

10:30:00 25.04.2016

קרקס בראבו - פסח 2016

היכל התרבות כרמיאל

17:30:00 19.04.2016

בטהובן / אוטוביוגרפיה של מלחין מבעד לצליליו ? הפסנתרן אליהו סמאדזה

מרכז המורים

19:30:00 03.03.2016

חנוך דאום אוכל ת'ראש

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 24.04.2016

היהודים אנפלאגד

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

22:00:00 08.04.2016

יעקב כהן

מרכז הצעירים באר שבע

20:30:00 24.03.2016

קרקס בראבו - פסח 2016

היכל התרבות נהריה

10:30:00 16.04.2016

זוג בהפרעה

היכל התרבות אופקים

21:00:00 15.03.2016

קרקס בראבו - פסח 2016

היכל התרבות מודיעין

17:30:00 17.04.2016