כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
קופון השבוע
מחיר רגיל:
99₪
מחיר מבצע:
70₪
חיסכון:
29%
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:00 30/05/2015
נרכשו 10 קופונים
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
נדב אבקסיס
21:00:00 30.05.2015
מרכז הצעירים באר שבע
SPIRIT OF THE DANCE
20:45:00 10.06.2015
אמפי עומר
אהוד & אביתר בנאי
21:00:00 02.07.2015
פארק הבשור אשכול
שלמה ארצי - פארק אשכול
21:00:00 09.07.2015
פארק הבשור אשכול
יעקב כהן
20:30:00 21.07.2015
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
בלקן ביט בוקס & אסף אבידן
21:00:00 23.07.2015
פארק הבשור אשכול
גידי גוב - מופע שקיעה
18:30:00 31.07.2015
אמפי עומר
עידן חביב
21:00:00 11.08.2015
אמפי גן הבנים אופקים
עומר אדם
21:30:00 25.08.2015
אמפי גן הבנים אופקים
אדיר מילר
20:30:00 24.09.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

קרקס בראבו

קרקס בראבו

אדיר מילר

שלמה בראבא

עומר אדם

עידן חביב

גידי גוב - מופע שקיעה

מה קשור

מסיבת פיג'מות-עם רינת

בלקן ביט בוקס & אסף אבידן

יעקב כהן

פורטיס & משינה

הצחוקייה

שלמה ארצי - פארק אשכול

דודו אהרון

קובי מימון

אדיר מילר

שחר חסון

אהוד & אביתר בנאי

שלומי קוריאט
שלמה ארצי - פארק אשכול
פארק הבשור אשכול
21:00:00 09.07.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 04.06.2015
אדיר מילר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 24.09.2015
אדיר מילר
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
22:30:00 03.07.2015
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 30.05.2015
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 30.05.2015
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 27.06.2015
אורי חזקיה
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 19.06.2015
אהוד & אביתר בנאי
פארק הבשור אשכול
21:00:00 02.07.2015
הפועל באר שבע נגד בית"ר ירושלים
איצטדיון וסרמיל
17:15:00 30.05.2015
בלקן ביט בוקס & אסף אבידן
פארק הבשור אשכול
21:00:00 23.07.2015
דיקלה - ההופעה
אמפי עומר
21:00:00 20.06.2015
קובי מימון
המועדון - מיני ישראל לטרון
21:30:00 04.07.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 10.06.2015
פורטיס & משינה
פארק הבשור אשכול
21:00:00 16.07.2015
הברווזון המכוער
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 13.06.2015
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 06.06.2015
מסיבת פיג'מות-עם רינת
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 23.07.2015
מה קשור
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 30.07.2015
זוגות בזיגזג
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 20.06.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות קריית גת
21:00:00 18.06.2015
גידי גוב - מופע שקיעה
אמפי עומר
18:30:00 31.07.2015
הצחוקייה
מרכז הצעירים באר שבע
17:30:00 14.07.2015
אורנה וליטל
המועדון - מיני ישראל לטרון
21:30:00 20.06.2015
עופר לוי -האישה של חיי
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 04.06.2015
יעקב כהן
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
20:30:00 21.07.2015
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 03.07.2015
דודו אהרון
אמפי גן הבנים אופקים
21:00:00 07.07.2015
עומר אדם
אמפי גן הבנים אופקים
21:30:00 25.08.2015
שלמה בראבא
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
21:30:00 18.09.2015
דניאל אסייג ואורי ברויר על במה אחת
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 21.06.2015
עידן חביב
אמפי גן הבנים אופקים
21:00:00 11.08.2015
קרקס בראבו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:00:00 29.09.2015
קרקס בראבו
אולם המופעים גבעת ברנר
11:00:00 28.09.2015