כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
חיפוש באתר:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ticket4u/public_html/index.php on line 1087

אדיר מילר

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 19.11.2016

עברי לידר - מופע שקיעה

אמפי עומר

19:00:00 08.07.2016

עומר אדם משה פרץ וליאור נרקיס במופע משותף

אמפי-פארק באר שבע

21:00:00 06.10.2016

THE MAGIC LEGEND

אמפי עומר המחודש

20:00:00 19.08.2016

שלומי שבת מארח את ריטה

אמפי-פארק באר שבע

21:00:00 16.07.2016

מרי לו

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 30.07.2016

ספר הג'ונגל-חברים לנצח

היכל התרבות באר שבע

17:30:00 15.08.2016

קבלת שבת

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 03.08.2016

חגיגת השירים של דתיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 13.07.2016

לילה לבן - דני סנדרסון, גידי גוב וחברים + להקת "תיסלם"

אמפי-פארק באר שבע

21:00:00 25.08.2016

שאולי בדישי

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 03.09.2016

שחר חסון

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 22.07.2016

פסטיבל כדורים פורחים בפארק הבשור

פארק הבשור

17:00:00 21.07.2016

מה קשור

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 31.07.2016

נדב אבקסיס

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 08.07.2016

ארקדי דוכין ומיכה שיטרית "שני סיפורי אהבה"

שני סיפורי אהבה
LIVE פורום

22:00:00 09.07.2016

צביקה הדר

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 09.07.2016

אורי חזקיה

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 06.08.2016

שלישיית בערך

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 23.07.2016

מיכל הקטנה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 21.07.2016

קובי מימון

היכל התרבות באר שבע

21:30:00 23.07.2016

מני עוזרי

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 20.08.2016

פסטיפאן

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

11:00:00 15.08.2016

טרזן והגיבורה עם מייקל לואיס והקרקס האפריקאי

היכל התרבות באר שבע

17:30:00 09.11.2016

גיורא זינגר

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 26.08.2016

מיקי גבע

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 30.07.2016

שלומי שבן מארח את יוני רכטר

אמפי עומר

21:30:00 20.08.2016

גורי אלפי

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 15.09.2016

קרקס בראבו

היכל התרבות באר שבע

17:30:00 13.07.2016

חיים משה

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 08.09.2016

שלמה בראבא

היכל התרבות באר שבע

21:30:00 20.08.2016

טוביה צפיר במופע בידור חדש

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 10.09.2016

ג'יין בורדו

חוות שבדרון יער להב

21:30:00 18.08.2016

חנן בן ארי

LIVE פורום

22:30:00 18.08.2016

קרקס בראבו

תיאטרון היהלום רמת גן

10:30:00 30.07.2016

קרקס בראבו

היכל התרבות יבנה

17:30:00 05.07.2016

אורי חזקיה

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 17.11.2016

מחסן השטוזים

אולם המופעים גבעת ברנר

10:30:00 18.10.2016

קרקס בראבו

בית יד לבנים אשדוד

16:30:00 27.07.2016

מחסן השטוזים

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

12:00:00 22.10.2016

קרקס בראבו

היכל התרבות אשקלון

17:30:00 20.07.2016

טרזן והגיבורה עם מייקל לואיס והקרקס האפריקאי

היכל התרבות אשקלון

17:00:00 29.12.2016

יוחאי ספונדר

מרכז הצעירים באר שבע

22:00:00 18.11.2016

יואב יצחק

ימית 2000

21:00:00 18.08.2016

ספר הג'ונגל - המחזמר

היכל התרבות באר שבע

17:00:00 07.07.2016

ABBA LIVE

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

21:00:00 04.08.2016

דנה לפידות

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

21:00:00 20.08.2016

גיורא זינגר

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 17.12.2016

שלומי קוריאט

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 27.08.2016

יוסי גבני

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 01.09.2016