כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
09:30:00 11.12.2015
יד למגינים יגור
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
12:30:00 13.12.2015
בית החייל תל אביב
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
10:00:00 13.12.2015
בית החייל תל אביב
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
18:00:00 16.12.2015
היכל התרבות אשקלון
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
16:00:00 21.12.2015
היכל אומניות הבמה הרצליה
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
18:30:00 21.12.2015
היכל אומניות הבמה הרצליה
שלום אסייג מארח את ארז שלם
20:30:00 31.12.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
שלום אסייג מארח את ארז שלם
23:00:00 31.12.2015
היכל התרבות אשקלון
משינה בחורף
21:00:00 02.01.2016
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
מומו שיפוצים-זאב רווח
21:00:00 02.04.2016
היכל התרבות באר שבע

אנריקו מסיאס

מומו שיפוצים-זאב רווח

אדוני שר האוצר - יהורם גאון

ריטה - אהבה גדולה

לוס ויונקוס

עברי לידר חורף 2016

שירי מימון

נדב אבקסיס

שלישיית בערך

משינה בחורף

פאות קדושות

אתניקס חוגגים 30

אבי נוסבאום

דרושה עוזרת

שלומי קוריאט

אלי ומריאנו

יעקב כהן

הבובה זהבה

אברהם טל

אורי חזקיה
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 05.12.2015
חנוך דאום אוכל ת'ראש
עקב הביקוש נפתח מועד חדש ב 26.12
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 03.12.2015
משינה בחורף
אולם המופעים גבעת ברנר
21:00:00 13.12.2015
הקוסם
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:30:00 07.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 05.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 06.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:15:00 06.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 05.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:30:00 05.12.2015
ריטה - אהבה גדולה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 25.02.2016
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:30:00 13.12.2015
חנוך דאום אוכל ת'ראש
עקב הביקוש נפתח מועד חדש ב 26.12
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 26.12.2015
ירדנה ארזי והגבעתרון
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 25.12.2015
משינה בחורף
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 04.02.2016
ריטה - אהבה גדולה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 09.01.2016
ברי סחרוף
LIVE פורום
21:30:00 08.12.2015
משינה בחורף
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 02.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 10.12.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 13.12.2015
שלום אסייג מארח את ארז שלם
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 31.12.2015
יוסל'ה קמצן קדוש
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:00:00 14.12.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:30:00 21.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:30:00 09.12.2015
אזל המלאי
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 09.12.2015
ספר הג'ונגל-חברים לנצח
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 11.12.2015
אורי חזקיה
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 15.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 09.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 10.12.2015
"הצחוקיה משתגעים על הבמה"
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:00:00 08.12.2015
אזל המלאי
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
14:00:00 04.12.2015
שלום אסייג מארח את ארז שלם
היכל התרבות אשקלון
23:00:00 31.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
10:00:00 05.12.2015
אתניקס חוגגים 30
LIVE פורום
21:30:00 30.01.2016
בית"ר ירושלים נגד הפועל באר שבע
רבע גמר גביע הטוטו
איצטדיון טדי
21:00:00 02.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל אומניות הבמה הרצליה
18:30:00 21.12.2015
קובי מימון
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 05.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
10:30:00 13.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
16:00:00 23.12.2015
אברהם טל
LIVE פורום
21:30:00 16.01.2016
בן בן ברוך
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 19.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
15:00:00 05.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל אומניות הבמה הרצליה
16:00:00 21.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:30:00 09.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם התרבות קיבוץ יפעת
13:00:00 26.12.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
16:00:00 21.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות איירפורט סיטי
16:00:00 15.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם התרבות קיבוץ יפעת
10:00:00 26.12.2015
עברי לידר חורף 2016
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 11.02.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:30:00 23.12.2015
חיים איפרגן - "פרק אחר"
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 05.01.2016
אלי ומריאנו
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 22.01.2016
רופא וחולה
בית התרבות עומר
22:00:00 25.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם מופעים אזורי גן שמואל
10:00:00 19.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:30:00 10.12.2015
פינקי
פורום
21:00:00 19.12.2015
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 08.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות נתניה
16:00:00 28.12.2015
צביקה הדר
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 07.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
12:30:00 05.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
16:30:00 13.12.2015
ללה מסעודה
היכל התרבות קריית גת
21:00:00 09.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות נס ציונה
17:30:00 30.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות אשקלון
16:00:00 16.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
17:30:00 05.12.2015
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 28.01.2016
שלישיית בערך
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 05.02.2016
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 02.04.2016
יעקב כהן
מרכז הצעירים באר שבע
20:30:00 21.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התיאטרון מוצקין
16:00:00 29.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות אשקלון
18:00:00 16.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות ראשון לציון
10:00:00 12.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות נתניה
18:00:00 28.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 12.12.2015
הבובה זהבה
היכל התרבות אשקלון
09:30:00 11.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
10:00:00 14.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות מודיעין
16:00:00 06.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות פתח תקווה
17:30:00 08.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות ראשון לציון
17:30:00 12.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם מופעים אזורי גן שמואל
13:00:00 19.12.2015
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 09.01.2016
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 06.02.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התיאטרון מוצקין
18:00:00 29.12.2015
ללה מסעודה
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 26.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
17:30:00 13.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות ראשון לציון
15:00:00 12.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות פתח תקווה
15:00:00 08.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות איירפורט סיטי
18:15:00 15.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
אולם המופעים גבעת ברנר
16:00:00 07.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות מודיעין
18:15:00 06.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
שרובר ירושלים
16:00:00 07.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
12:30:00 13.12.2015
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 23.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות פתח תקווה
10:00:00 08.12.2015
אנריקו מסיאס
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 12.05.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
שרובר ירושלים
18:30:00 07.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות פתח תקווה
12:30:00 08.12.2015
על היצירות הליליות הגדולות / מופע מיוחד לציון הלילה הקצר בשנה
מרכז המורים
19:30:00 24.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
15:00:00 13.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
אולם המופעים גבעת ברנר
18:00:00 07.12.2015
הבובה זהבה
בית יד לבנים אשדוד
17:30:00 19.01.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
יד למגינים יגור
09:30:00 11.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
יד למגינים יגור
11:30:00 11.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
10:00:00 13.12.2015
אבי נוסבאום
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 29.01.2016
פאות קדושות
משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן
21:00:00 04.02.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
12:30:00 14.12.2015
אדוני שר האוצר - יהורם גאון
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 25.02.2016
שירי מימון
משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן
21:00:00 06.02.2016
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
15:00:00 14.12.2015
רותם כהן - אל העולם שלך
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 09.01.2016
באושר ועושר
משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן
20:30:00 09.01.2016
mystery of the dance
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 14.01.2016
לוס ויונקוס
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 20.02.2016
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 08.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
בית החייל תל אביב
17:30:00 14.12.2015
אזל המלאי
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 10.12.2015