כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
אורי חזקיה
21:30:00 05.09.2015
מרכז הצעירים באר שבע
קזה קזה - הצגה מרוקאית
21:00:00 08.09.2015
היכל התרבות באר שבע
תיסלם רוק'נרול בשקיעה
18:30:00 18.09.2015
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
נדב אבקסיס
21:30:00 19.09.2015
מרכז הצעירים באר שבע
קרקס בראבו
17:00:00 29.09.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
מיקי - כפתור האור
11:00:00 10.10.2015
היכל התרבות באר שבע
רותם אבוהב
22:00:00 16.10.2015
מרכז הצעירים באר שבע
עמיר בניון-סופה
21:00:00 22.10.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
יעקב כהן
21:00:00 22.10.2015
מרכז הצעירים באר שבע
הישר מהודו מומבאי - בדרך לבוליווד
20:30:00 31.10.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

ריטה - אהבה גדולה

ריטה - אהבה גדולה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה

פיטר פן - הקסם הנצחי

פיטר פן - הקסם הנצחי

קרקס בראבו - חנוכה 2015

פיטר פן - הקסם הנצחי

קרקס בראבו - חנוכה 2015

פיטר פן - הקסם הנצחי

קרקס בראבו - חנוכה 2015

קרקס בראבו - חנוכה 2015

קרקס בראבו - חנוכה 2015

הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אדיר מילר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 24.09.2015
ברי סחרוף
אמפי עומר
21:00:00 05.09.2015
תיסלם - רוקנר'ול
אמפי מיתר
20:30:00 03.09.2015
שלמה ארצי
אמפי פארק אשקלון
21:00:00 10.09.2015
אורי חזקיה
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 05.09.2015
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 02.10.2015
הבובה זהבה
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 17.10.2015
פסטיבל כדורים פורחים באשכול
פארק הבשור אשכול
16:00:00 01.10.2015
שלמה בראבא
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
21:00:00 07.11.2015
מירי מסיקה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:30:00 10.10.2015
גידי גוב - מופע שקיעה
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
18:30:00 02.10.2015
קזה קזה - הצגה מרוקאית
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 08.09.2015
קרקס בראבו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:00:00 29.09.2015
הבובה זהבה
היכל התרבות אשקלון
17:30:00 21.10.2015
ריטה - אהבה גדולה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 23.01.2016
אביב גפן
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 01.10.2015
דרושה עוזרת
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
22:00:00 11.09.2015
אורנה וליטל
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 25.09.2015
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 17.10.2015
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 19.09.2015
חנוך דאום אוכל ת'ראש
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 03.12.2015
הקוסם
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 07.12.2015
קרקס בראבו
אולם המופעים גבעת ברנר
11:00:00 28.09.2015
תיסלם רוק'נרול בשקיעה
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
18:30:00 18.09.2015
ריטה - אהבה גדולה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 09.01.2016
קרקס בראבו
היכל התרבות נתניה
09:30:00 02.10.2015
אדוני שר האוצר - יהורם גאון
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 12.11.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:30:00 05.12.2015
אדיר מילר
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
22:30:00 16.10.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 05.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 05.12.2015
שאולי בדישי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 05.11.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 06.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 10.12.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 05.12.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 24.10.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 09.12.2015
חי ודק
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 31.10.2015
עמיר בניון-סופה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 22.10.2015
מיקי - כפתור האור
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 10.10.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 09.12.2015
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 19.11.2015
הדרקון המתוק שלי 2
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:15:00 06.12.2015
יובל המבולבל - מר עגבניה
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 26.10.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:30:00 23.12.2015
הישר מהודו מומבאי - בדרך לבוליווד
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 31.10.2015
חן מזרחי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 28.11.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 10.12.2015
שלום תנסה - salom tanase
מרכז הצעירים באר שבע
20:00:00 09.10.2015
יעקב כהן
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 22.10.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
14:00:00 12.12.2015
רשף לוי - משחק באש
משכן לאמנויות הבמה -אולם קטן
21:30:00 14.11.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות אשקלון
17:30:00 16.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
16:30:00 13.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
16:00:00 23.12.2015
אלקטריסיטי - Evolution
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
20:30:00 05.10.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
אולם המופעים גבעת ברנר
16:00:00 07.12.2015
מה קשור
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 31.10.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:15:00 13.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות איירפורט סיטי
16:00:00 15.12.2015
שלום חנוך - יציאה
אמפי עומר
21:30:00 03.10.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות נס ציונה
17:30:00 30.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות נתניה
17:30:00 28.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
10:30:00 13.12.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:00:00 13.12.2015
רותם אבוהב
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 16.10.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:00:00 13.12.2015
פיטר פן - הקסם הנצחי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 13.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
10:00:00 05.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם מופעים אזורי גן שמואל
10:00:00 19.12.2015
קופיקו צוחק מי שצוחק אחרון
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 19.09.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:00:00 12.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:00:00 12.12.2015
קרקס בראבו - חנוכה 2015
אולם המופעים גבעת ברנר
18:00:00 07.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם התרבות קיבוץ יפעת
10:00:00 26.12.2015
טובים השניים - עו"ד בני דון יחיא
בית התרבות עומר
21:00:00 26.11.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
אולם המופעים גבעת ברנר
15:00:00 05.12.2015
הדינוזאורים - מסע בממלכת היורה
היכל התרבות מודיעין
16:00:00 06.12.2015