כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
חיפוש באתר:

אדיר מילר

אולם אשכול

20:30:00 11.02.2017

YAMATO - THE DRUMMERS OF JAPAN

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

20:30:00 14.12.2016

אופס הילדים התכווצו

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

16:00:00 31.12.2016

UK PINK FLOYD EXPERIENECE

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:30:00 20.01.2017

אופס הילדים התכווצו

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

10:00:00 31.12.2016

חן מזרחי

מרכז הצעירים באר שבע

21:30:00 10.12.2016

היפה והחיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

12:00:00 24.12.2016

שלום אסייג

היכל התרבות אופקים

21:30:00 19.01.2017

סינדרלה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

11:45:00 29.12.2016

דוד חיים - משימה מהאגדות

בכיכובם של דוד חיים, מולי וצומי
היכל התרבות באר שבע

11:30:00 24.12.2016

הפועל ב"ש בני שמעון נגד מכבי ראשל"צ

הקונכייה היכל הפיס באר שבע

19:00:00 18.12.2016

שחר חסון

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 20.01.2017

אופס הילדים התכווצו

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

12:30:00 31.12.2016

אופס הילדים התכווצו

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

16:00:00 03.01.2017

רותם כהן "לא דמיינתי"

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 05.01.2017

גיורא זינגר

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 17.12.2016

מלך הג'ונגל והגיבורה עם מייקל לואיס והקרקס האפריקאי

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

18:30:00 25.12.2016

בת הים הקטנה

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

16:00:00 04.01.2017

הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה (גביע הטוטו )

אצטדיון נתניה

19:30:00 15.12.2016

קרקס הדינוזאורים

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

11:00:00 28.12.2016

קרקס הדינוזאורים

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 28.12.2016

יובל אברמוביץ - הרשימה

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 26.01.2017

אורי חזקיה

מרכז הצעירים באר שבע

22:00:00 23.12.2016

ספר הג'ונגל-חוגגים 50

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:30:00 02.01.2017

סילבסטר 2016 - שלומי קוריאט מארח את בן בן ברוך

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

23:00:00 31.12.2016

אבי נוסבאום

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 16.12.2016

דוד חיים - משימה מהאגדות

בכיכובם של דוד חיים, מולי וצומי
היכל התרבות באר שבע

17:30:00 24.12.2016

סינדרלה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

14:15:00 29.12.2016

סינדרלה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

09:15:00 29.12.2016

מלך הג'ונגל והגיבורה עם מייקל לואיס והקרקס האפריקאי

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

16:00:00 25.12.2016

היפה והחיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

09:30:00 24.12.2016

אדוני שר האוצר - יהורם גאון

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

20:30:00 21.01.2017

קומדיגל 2

היכל התרבות באר שבע

16:00:00 26.12.2016

מה קשור

היכל התרבות באר שבע

20:30:00 05.01.2017

היפה והחיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

14:30:00 24.12.2016

מומו שיפוצים-זאב רווח

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

21:00:00 17.12.2016

קובי מימון

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 14.01.2017

אודי כגן

היכל התרבות באר שבע

21:30:00 14.01.2017

היפה והחיה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

17:00:00 24.12.2016

מני עוזרי

מרכז הצעירים באר שבע

22:00:00 27.01.2017

הקוסם מארץ עוץ

היכל התרבות באר שבע

12:30:00 27.12.2016

צביקה הדר

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 24.12.2016

קרקס הדינוזאורים

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

15:00:00 28.12.2016

אורי חזקיה

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 11.02.2017

סילבסטר 2016 - שלומי קוריאט מארח את בן בן ברוך

היכל התרבות אשקלון

21:00:00 31.12.2016

חי ודק

היכל התרבות באר שבע

17:30:00 12.12.2016

יוסי גבני

מרכז הצעירים באר שבע

21:00:00 12.01.2017

גיורגי זמפיר - גדול חלילני הפאן

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:00:00 13.03.2017

רמי קלינשטיין וקרן פלס המופע המשותף

אולם אשכול

21:00:00 23.02.2017

יהודה פוליקר - בהופעה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

21:30:00 11.03.2017

תלאתה דסחאב - הצגה מרוקאית

היכל התרבות באר שבע

21:00:00 22.12.2016

טונה

בארקה

21:30:00 03.01.2017

בת הים הקטנה

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

19:00:00 04.01.2017

אופס הילדים התכווצו

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

19:00:00 03.01.2017

אהוד בנאי

אולם אשכול

21:00:00 09.02.2017

גיורגי זמפיר - גדול חלילני הפאן

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

21:00:00 20.03.2017

"מקייב באהבה " קונצרט ערב

היכל התרבות באר שבע

20:30:00 07.02.2017

A - WA

בארקה

21:30:00 17.01.2017

חנוך דאום אוכל ת'ראש

היכל התרבות באר שבע

21:30:00 09.02.2017

רד בנד

בארקה

21:30:00 13.12.2016

יעקב כהן

משכן לאמנויות הבמה באר שבע -אולם קטן

20:30:00 16.02.2017

שלמה בראבא

שער הנגב

21:00:00 16.02.2017

שלומי שבן והפסנתר - אורח מיוחד שלמה גרוניך

שער הנגב

21:00:00 02.02.2017

שער הזהב

בית התרבות עומר

19:30:00 28.12.2016

הקוסם מארץ עוץ

היכל התרבות באר שבע

17:30:00 27.12.2016

אזל המלאי

ברלד וליעוז - שוליית הקוסם

מרכז הצעירים באר שבע

22:30:00 06.01.2017

ברי סחרוף

בארקה

21:30:00 10.01.2017

ניאון שואו- קרקס העתיד

היכל התרבות באר שבע

16:00:00 30.12.2016

אמיר דדון

החלוץ 33

21:30:00 05.01.2017

אופס הילדים התכווצו

אולם המופעים גבעת ברנר

10:00:00 14.01.2017

בית"ר ירושלים נגד הפועל באר שבע

אצטדיון פתח תקווה

21:00:00 12.12.2016

בת הים הקטנה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

09:00:00 01.01.2017

בת הים הקטנה

המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

12:30:00 01.01.2017