כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
קופון השבוע
מחיר רגיל:
159₪
מחיר מבצע:
99₪
חיסכון:
37%
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
14:15 19/12/2014
נרכשו 30 קופונים
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
מעשה בחמישה בלונים
17:30:00 21.12.2014
היכל התרבות באר שבע
שלומי קוריאט מופע סילבסטר מארח את - אורי גבריאל ויגאל עדיקא כוכבי "הבורר"
21:00:00 31.12.2014
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
רותם אבוהב
21:00:00 10.01.2015
מרכז הצעירים באר שבע
מומו שיפוצים-זאב רווח
20:30:00 13.01.2015
היכל התרבות אופקים
תסמונת דאום - מפגש מטורף עם חנוך דאום
20:30:00 22.01.2015
מרכז הצעירים באר שבע
מומו שיפוצים-זאב רווח
20:30:00 22.01.2015
היכל התרבות אשקלון
מני עוזרי
22:00:00 30.01.2015
מרכז הצעירים באר שבע
מיקי גבע
21:00:00 21.02.2015
מרכז הצעירים באר שבע
אברהם טל
22:00:00 27.02.2015
שער הנגב
מה קשור
21:00:00 12.03.2015
מרכז הצעירים באר שבע

הברווזון המכוער

אדיר מילר

חוה אלברשטיין

יהודה פוליקר

צביקה הדר

מה קשור

הפרויקט של רביבו

צביקה הדר

מומו שיפוצים-זאב רווח

אלי ומריאנו

אברהם טל

מיקי גבע

טיף וטף

נדב אבקסיס

הפרויקט של עידן רייכל

הפרויקט של עידן רייכל

שחר חסון

המופע של נירו לוי

טרופותי

צופית גרנט "דלתות מסתובבות"
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
09:30:00 19.12.2014
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
17:30:00 20.12.2014
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
14:15:00 19.12.2014
אורי חזקיה
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 03.01.2015
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
12:00:00 19.12.2014
בית"ר ירושלים הפועל באר שבע
איצטדיון טדי
20:50:00 22.12.2014
עמי ותמי הרפתקאה מתוקה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
10:30:00 20.12.2014
101 כלבים דלמטיים
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
19:00:00 28.12.2014
קרקס בראבו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 22.12.2014
מעשה בחמישה בלונים
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 21.12.2014
קומדיגל
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 19.12.2014
הפרויקט של עידן רייכל
עשור לפסטיבל 'דרום אדום'
אולם אשכול
21:00:00 19.02.2015
אדיר מילר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 02.04.2015
קובי פרץ מופע חורף
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 22.01.2015
סבא אליעזר והגזר
היכל התרבות באר שבע
11:30:00 10.01.2015
ענן על מקל
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 23.12.2014
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 14.02.2015
ליאור נרקיס
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 04.02.2015
שלומי קוריאט מופע סילבסטר מארח את - אורי גבריאל ויגאל עדיקא כוכבי "הבורר"
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 31.12.2014
אלי ומריאנו
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 06.03.2015
הפרויקט של רביבו
מארחים את דקלון
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 12.03.2015
דיג דיג דוג
היכל התרבות באר שבע
11:30:00 31.01.2015
עוץ לי גוץ לי
היכל התרבות באר שבע
11:30:00 17.01.2015
קרקס בראבו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
15:00:00 22.12.2014
פים פם פה
היכל התרבות באר שבע
11:30:00 03.01.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 20.12.2014
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות דימונה
21:00:00 17.01.2015
קובי מימון
היכל התרבות באר שבע
22:00:00 26.12.2014
טיף וטף
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 21.02.2015
יעקב כהן
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 29.01.2015
עמיר בניון-סופה
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 25.12.2014
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 30.01.2015
קרקס בראבו
אולם המופעים גבעת ברנר
11:00:00 20.12.2014
הפרויקט של עידן רייכל
עשור לפסטיבל 'דרום אדום'
אולם אשכול
22:00:00 20.02.2015
אלי יצפאן
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 17.01.2015
רותם אבוהב
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 10.01.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות אופקים
20:30:00 13.01.2015
המופע של נירו לוי
בית יד לבנים אשדוד
21:30:00 07.02.2015
שאולי בדישי
קונסבטוריון נתיבות
21:00:00 03.01.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות אשקלון
20:30:00 22.01.2015
חוה אלברשטיין
בית התרבות עומר
21:00:00 21.03.2015
כל ווחאד ומז'אלו
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 03.02.2015
שלומי קוריאט מופע סילבסטר מארח את - אורי גבריאל ויגאל עדיקא כוכבי "הבורר"
היכל התרבות אשקלון
23:00:00 31.12.2014
טרופותי
היכל התרבות באר שבע
11:30:00 07.02.2015
הצחוקייה
מרכז הצעירים באר שבע
11:00:00 24.01.2015
צביקה הדר
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 14.03.2015
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 08.01.2015
יהודה פוליקר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 14.03.2015
תיסלם - רוקנר'ול
אולם אשכול
21:00:00 15.01.2015
אבי נוסבאום
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 24.01.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 07.03.2015
קרקס בראבו
היכל התרבות נתניה
11:00:00 19.12.2014
תסמונת דאום - מפגש מטורף עם חנוך דאום
מרכז הצעירים באר שבע
20:30:00 22.01.2015
קרקס בראבו
אולם המופעים גבעת ברנר
17:30:00 20.12.2014
קרקס בראבו
היכל התרבות נתניה
09:15:00 19.12.2014
צופית גרנט "דלתות מסתובבות"
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 04.02.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
קולנוע אורון ערד
21:00:00 24.01.2015
מה קשור
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 12.03.2015
איה פלוטו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 26.01.2015
צביקה הדר
היכל התרבות קריית גת
21:00:00 07.03.2015
יידיש מין אוצר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:00:00 25.12.2014
אברהם טל
שער הנגב
22:00:00 27.02.2015
נדב אבקסיס
היכל התרבות אופקים
21:00:00 21.02.2015
התרמה - באר שבע ומוקי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
19:00:00 14.01.2015
מיקי גבע
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 21.02.2015
נדליקה ונשירה
בית התרבות עומר
20:30:00 20.12.2014
הברווזון המכוער
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 13.06.2015
לסלאו לא נחה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 06.01.2015