כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
10. פרטי כרטיס האשראי של המשתתף ישמרו ברשות שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
11. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
12. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
13. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
14. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
15. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
16. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
19. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
20. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
21. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
22. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
23. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
24. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
26. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
27. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
28. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
29. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
30. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
31. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
32. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
רכישה מהירה
הרשמה לניוזלטר
מסיבת פיג'מות-עם רינת
17:30:00 24.07.2014
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
HAPOEL BE'ER SHEVA VS R.N.K SPLIT
16:30:00 24.07.2014
GSZ STADIUM LARNACA
קרן פלס - איך שהשמש תזרח
21:30:00 26.07.2014
אמפי עומר המחודש
שלמה ארצי - מסע ארצי
20:30:00 07.08.2014
פארק הבשור (אשכול)
הדג נחש מארח את מרסדס בנד
19:00:00 15.08.2014
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
מה קשור
21:30:00 16.08.2014
היכל התרבות באר שבע
עמיר בניון-סופה
21:00:00 21.08.2014
אמפי עומר המחודש
קרן פלס - איך שהשמש תזרח
22:30:00 22.08.2014
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
צביקה הדר
21:00:00 28.08.2014
היכל התרבות באר שבע
שיר לוי
21:00:00 11.09.2014
בית יד לבנים אשדוד

הדרקון המתוק שלי

הדרקון המתוק שלי

הדרקון המתוק שלי

צלילי המוסיקה

צלילי המוסיקה

צלילי המוסיקה

אדיר מילר

רותם אבוהב

ננסי ברנדס חי בסרט

שי שטרן וערן זרחוביץ "כמעט מושלמים"

בא לי מסיבה לי

שיר לוי

דרושה עוזרת

מארינה מקסימיליאן בלומין

שחר חסון

מומו שיפוצים-זאב רווח

המכונה שבפנים: ביומכניקה

קסם בספארי

תערוכת למה?

שלומי קוריאט
שלמה ארצי - מסע ארצי
פארק הבשור (אשכול)
20:30:00 07.08.2014
מארינה מקסימיליאן בלומין
אמפי עומר המחודש
21:30:00 06.09.2014
קרן פלס - איך שהשמש תזרח
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
22:30:00 22.08.2014
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 06.09.2014
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 10.09.2014
מומו שיפוצים-זאב רווח
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 04.09.2014
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 30.08.2014
חגיגה מרוקאית - הזמר מייק קרוצ'י ולהקתו
מרחצאות נווה מדבר
20:30:00 21.08.2014
אורי חזקיה
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 22.08.2014
צביקה הדר
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 28.08.2014
שיר לוי
בית יד לבנים אשדוד
21:00:00 11.09.2014
קסם בספארי
ספארי רמת גן
19:00:00 31.08.2014
שי שטרן וערן זרחוביץ "כמעט מושלמים"
בית התרבות עומר
21:00:00 13.09.2014
צלילי המוסיקה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 11.10.2014
הדרקון המתוק שלי
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:15:00 08.12.2014
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
12:00:00 19.12.2014
הדרקון המתוק שלי
הקונכייה היכל הפיס באר שבע
17:30:00 20.12.2014
צלילי המוסיקה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
12:00:00 10.10.2014
צלילי המוסיקה
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 09.10.2014
מסיבת פיג'מות-עם רינת
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 24.07.2014
ננסי ברנדס חי בסרט
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 20.09.2014
רותם אבוהב
בית התרבות עומר
21:30:00 27.09.2014
אדיר מילר
אמפי עומר המחודש
21:00:00 09.10.2014
בא לי מסיבה לי
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 11.09.2014
פסטיבל כדורים פורחים באשכול
פארק הבשור אשכול
06:00:00 21.08.2014
אביב גפן
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 08.08.2014
קובי מימון
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 02.08.2014
מומו שיפוצים-זאב רווח
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:30:00 09.08.2014
מירי מסיקה
אמפי עומר המחודש
21:00:00 09.08.2014
שלומי קוריאט
מתנ"ס נתיבות
21:30:00 09.08.2014
יהורם גאון - כביום היוולדי
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:30:00 26.07.2014
קרן פלס - איך שהשמש תזרח
אמפי עומר המחודש
21:30:00 26.07.2014
HAPOEL BE'ER SHEVA VS R.N.K SPLIT
GSZ STADIUM LARNACA
16:30:00 24.07.2014
רותם כהן - אל העולם שלך
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
21:00:00 24.07.2014
מני עוזרי
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 25.07.2014
אדיר מילר
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
22:30:00 25.07.2014
יעקב כהן
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 26.07.2014
אלי ומריאנו
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 09.08.2014
דויד ברוזה במצדה
מצדה
03:00:00 10.08.2014
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות אשקלון
21:00:00 20.08.2014
הדג נחש מארח את מרסדס בנד
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
19:00:00 15.08.2014
מה קשור
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 16.08.2014
הקוסם מארץ עוץ
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 21.08.2014
פסטיבל כדורים פורחים בגלבוע
גן לאומי מעיין חרוד
06:00:00 14.08.2014
סנדרסון והאנדלוסית אשדוד
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:00:00 11.08.2014
ספר הג'ונגל-חברים לנצח
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 14.08.2014
עמיר בניון-סופה
אמפי עומר המחודש
21:00:00 21.08.2014
קומדי בר קידס
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 20.08.2014
תערוכת הרכבות
מתחם הרכבת הישנה - נווה צדק ת"א
10:00:00 30.08.2014
המכונה שבפנים: ביומכניקה
מוזיאון המדע -ירושלים
10:00:00 31.08.2014
תערוכת למה?
מתחם הנמל יפו-ת"א
10:00:00 30.08.2014