כללי רכישת כרטיסים באתר
1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי המשתתף
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.
11. לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3 12. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
. 13. המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
תשלום
14. חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל
15. למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בימי עסקים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 במשרדי שפע הפקות או בערב המופע בקופות האתר כשעה לפני תחילת המופע ועד תחילתו. האחריות הבלעדית לאספקת הכרטיסים תחול על שפע הפקות.
ביטול הזמנה
16. זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מביניהם.
תנאים נוספים
17. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.
18. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות , המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
19. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
20. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה.
21. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.
22. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
23. שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין ובלבד ש- שפע הפקות אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
24. המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות.
25. שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.
26. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.
27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.
28. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
29. שפע הפקות אינה אחראית לכל פגם ו/או הפרעה כזאת או אחרת אשר תתרחש במהלך המופע שבגינו נרכשו הכטיסים.
30. פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.
רכישה מהירה
הרשמה לניוזלטר
חפשנו אותנו באפליקציה. גם בגוגל וגם באפסטור..ותוכלו להנות מעדכונים והטבות מיחדות
אדיר מילר
20:30:00 02.04.2015
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
הכבש ה 16
11:00:00 06.04.2015
מיני ישראל
דלת הקסמים - מיני ישראל
12:00:00 10.04.2015
מיני ישראל
בייגלה
12:00:00 11.04.2015
מיני ישראל
נא לכבות טלפונים
22:00:00 08.05.2015
מרכז הצעירים באר שבע
רותם כהן - אל העולם שלך
21:00:00 09.05.2015
אמפי עומר
דיקלה - ההופעה
21:30:00 25.05.2015
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
נדב אבקסיס
21:00:00 30.05.2015
מרכז הצעירים באר שבע
SPIRIT OF THE DANCE
20:45:00 10.06.2015
אמפי עומר
זוגות בזיגזג
21:30:00 20.06.2015
היכל התרבות באר שבע

פארק מיני ישראל

שלומי קוריאט

זוגות בזיגזג

דיקלה - ההופעה

מומו שיפוצים-זאב רווח

הברווזון המכוער

SPIRIT OF THE DANCE

SPIRIT OF THE DANCE

דרושה עוזרת

נדב אבקסיס

נויה מנדל - אני בחופשה תסתדרו לבד

דיקלה - ההופעה

חנהלה ושמלת השבת

נסיך מצרים

מיקי

נסיך מצרים

נסיך מצרים

נסיך מצרים

נסיך מצרים

נסיך מצרים
אדיר מילר
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
20:30:00 02.04.2015
תיסלם מארחים את דני סנדרסון
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 06.04.2015
קרקס בראבו
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 07.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נס ציונה
16:15:00 20.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות כרמיאל
16:15:00 19.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות כפר סבא
16:15:00 29.04.2015
נסיך מצרים
היכל אומניות הבמה הרצליה
16:15:00 01.04.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
15:45:00 03.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות רחובות
16:15:00 30.03.2015
מיקי
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
17:30:00 19.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אשקלון
16:15:00 19.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נהריה
16:15:00 17.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נהריה
18:30:00 17.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות עפולה
16:15:00 26.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אור עקיבא
16:00:00 04.05.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
16:15:00 12.04.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
18:30:00 12.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אשקלון
18:30:00 19.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית שמונה
16:15:00 13.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית גת
16:15:00 14.05.2015
נסיך מצרים
אולם הקימרון - מועצה אזורית עמק המעיינות
17:30:00 27.04.2015
ריטה - אהבה גדולה
אמפי עומר
21:30:00 16.05.2015
רותם כהן - אל העולם שלך
אמפי עומר
21:00:00 09.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות רחובות
18:30:00 30.03.2015
שלום אסייג
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 30.04.2015
נסיך מצרים
תיאטרון הצפון
12:00:00 05.04.2015
נסיך מצרים
היכל אומניות הבמה הרצליה
18:30:00 01.04.2015
נסיך מצרים
אולם מופעים עין השופט
16:15:00 30.04.2015
נסיך מצרים
תיאטרון הצפון
09:30:00 05.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות צפת
17:00:00 20.05.2015
נסיך מצרים
אולם המופעים גבעת ברנר
16:15:00 18.05.2015
בלקן ביט בוקס מארחים את דודו טסה
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 05.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות יבנה
16:15:00 05.05.2015
אביתר בנאי מארח את מתי כספי
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 07.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות טבריה
16:15:00 31.03.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות מודיעין
18:30:00 07.05.2015
שחר חסון
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 25.04.2015
קרקס בראבו
אולם המופעים גבעת ברנר
11:00:00 04.04.2015
יעקב כהן
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 06.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות אור עקיבא
18:30:00 04.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות יבנה
18:30:00 05.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נתניה
18:30:00 13.04.2015
נסיך מצרים
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
18:45:00 03.05.2015
דרושה עוזרת
היכל התרבות באר שבע
21:00:00 30.05.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 04.06.2015
אורי חזקיה במופע חגיגי ליום העצמאות
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
21:00:00 22.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות קריית שמונה
18:30:00 13.05.2015
חנהלה ושמלת השבת
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 21.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נתניה
16:15:00 13.04.2015
נדב אבקסיס
מרכז הצעירים באר שבע
21:00:00 30.05.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות נס ציונה
18:30:00 20.04.2015
אישתאר והצוענים
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:00:00 30.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות טבריה
18:30:00 31.03.2015
אבי נוסבאום
מרכז הצעירים באר שבע
22:30:00 24.04.2015
רותם אבוהב
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 15.05.2015
הברווזון המכוער
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע
11:00:00 13.06.2015
שלומי קוריאט
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 27.06.2015
המופע של נירו לוי
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 18.04.2015
דיקלה - ההופעה
אמפי עומר
21:00:00 20.06.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות כרמיאל
18:30:00 19.04.2015
אורי חזקיה במופע חגיגי ליום העצמאות
היכל התרבות אשקלון
23:30:00 22.04.2015
נסיך מצרים
היכל התרבות עפולה
18:30:00 26.04.2015
SPIRIT OF THE DANCE
אמפי עומר
20:45:00 10.06.2015
נויה מנדל - אני בחופשה תסתדרו לבד
בית התרבות עומר
21:00:00 28.05.2015
העיר הזאת
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 09.05.2015
קרקס בראבו
אולם מופעים אזורי גן שמואל
11:30:00 11.04.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 09.05.2015
השטותריקים
היכל התרבות באר שבע
11:00:00 02.05.2015
חגיגת השירים של דתיה
היכל התרבות באר שבע
17:30:00 12.05.2015
קובי מימון
מרכז הצעירים באר שבע
21:30:00 02.05.2015
מומו שיפוצים-זאב רווח
היכל התרבות קריית גת
21:00:00 18.06.2015
זוגות בזיגזג
היכל התרבות באר שבע
21:30:00 20.06.2015
שולם לעולם
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
11:00:00 05.04.2015
דיקלה - ההופעה
אמפי פארק מיני ישראל,לטרון
21:30:00 25.05.2015
שולם לעולם
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
11:00:00 08.04.2015
הכבש ה 16
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
11:00:00 06.04.2015
בייגלה
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
12:00:00 04.04.2015
דלת הקסמים - מיני ישראל
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
12:00:00 10.04.2015
בייגלה
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
12:00:00 11.04.2015
ילד פלא - מיני ישראל
פסח במיני ישראל:3 חוויות בכרטיס אחד
מיני ישראל
11:00:00 07.04.2015
נא לכבות טלפונים
מרכז הצעירים באר שבע
22:00:00 08.05.2015
פארק מיני ישראל
מיני ישראל
23:00:00 31.12.2015
שחר חסון
היכל התרבות באר שבע
20:30:00 08.04.2015