דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
תקנון האתר

תקנון וכללי רכישת כרטיסים ומנויים (כרטיס עונתי ) דרך שפע הפקות בע"מ
הלקוח מאשר בזאת את התנאים הבאים טרם רכישת הכרטיסים

1. אתר "זה" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסי כניסה (להלן- "כרטיסים") למופעים ולאירועים שונים (להלן- "המופעים"). האתר הינו בבעלות "שפע הפקות בע"מ" (להלן: "שפע הפקות") ומופעל על ידה.

2. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

3.כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה לרכישת כרטיסים דרך שפע הפקות (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.

".4פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.

תנאי השתתפות
.5 הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

.6 חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.

.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

פרטי המשתתף
.8בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז. , שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פקס, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

.9 בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.

.10הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל-שפע הפקות.

הכרטיסים המוצעים באתר
.11שפע הפקות תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.

.12לשפע הפקות הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 .13לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס כולל דמי טיפול, פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.

 .14המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי שפע הפקות כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.

תשלום
15.חיוב משתתף בגין מחיר הכרטיס/ים אותו/ם רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל

16.בהתאם להנחיות התו הסגול ועד הודעה חדשה איסוף הכרטיסים יעשה באופן דגיטלי בלבד ע"י הדפסת הכרטיס מראש בבית הלקוח או בהצגתו במייל בטלפון נייד.

17. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת 5 ₪ דמי טיפול לכל הזמנה. (להלן: "דמי הטיפול") מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שפע הפקות שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן:"עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל. כמו כן שומרת שפע הפקות לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.


ביטול הזמנה
18.זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים.
בכל מקרה של ביטול יחויב המשתתף בסך של - 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם.
יודגש כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחורגו מסעיף זה מקרים של בקשות לביטול במידה ובקשת הביטול תשלח עד 24 שעות מהמועד בו בוצעה ההזמנה.


תנאים נוספים
19.פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות.


20.רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שפע הפקות, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

 

21.כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.


22.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית שפע הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה  הבלעדי.
23.במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתתף רשאית שפע הפקות לבטל את הרכישה הספציפית.


24. שפע הפקות שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר משפע הפקות לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.


25.שפע הפקות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי שפע הפקות בעניין.


26.המשתתף מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו ו/או מסרונים והוא נותן את הסכמתו לכך. והוא מוותר מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה. כמובן ובמידה והמשתתף יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו ו/או המסרונים, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל-שפע הפקות   בדרכי ההתקשרות המופעים באתר.


27 .שפע הפקות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.


28. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת שפע הפקות.


.29סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין שפע הפקות למשתתף, תהיה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ותידון על פי דיני ישראל.


.30במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות הישיבה שנבחרו והלקוח נותן את הסכמתו לכך מראש.


31. ידוע למשתתף כי שפע הפקות בע"מ משמשת אך ורק כזרוע הארוכה של מפיקי / מארגני האירועים וזאת לשם פרסום האירועים, מכירת והפצת כרטיסי הכניסה /מנויים וכד' לאירועים בלבד ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, קיומו של האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע . אחריותה של שפע הפקות הינה אך ורק לספק ללקוח את כרטיס/י הכניסה /מנויים  שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו מקום בו בוטל אירוע זה או אחר, וזאת לפי הוראת מפיקי / מארגני האירוע, כמפורט בתקנון זה.

32.  במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, או שונה מבנה האתר בקשר עם המופע, (למשל – שינוי זוויות במה ביחס לאתר), כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל משפע הפקות החזר מלא. במקרה של שינוי מבנה האתר מסיבות הפקתיות שפע הפקות אינה ולא תהייה אחראית לשינוי במקום הישיבה / עמידה של הרוכש למעט התחייבותה להשבה כמפורט לעיל.


.33 כל מידע שיועבר לידיעת "שפע הפקות" על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי "שפע הפקות" בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981. המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין. "שפע הפקות" תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע הרוכש. במקרה זה רשאית "שפע הפקות" למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 

34. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד ,כגון מקומות ישיבה, מוזמנים לפנות במייל info@sheffa.co.il ולעדכן מבעוד מועד על צרכיהם.

זכויות ומגבלות
35. הכרטיס הנרכש הינו שמי וחל איסור מוחלט להעביר ו/או למכור כרטיס מאדם לאדם

36. כרטיס כניסה שנרכש באיזה מדרכי הרכישה אצל שפע הפקות ו/או שלוחיה מקנה למחזיק בו אך ורק זכות הכניסה לתחום האתר/ האצטדיון/ האולם, בהתאם למקום הישיבה המצוין על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
שפע הפקות ו/או גם המארגנים/ המפיקים / בעלי ומנהלי האתר/ האצטדיון / האולם, לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום
הנהלת כל אתר שומרת לעצמה את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיס ובמקרה והנהלת האתר או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של הנהלת האתר, לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי ההנהלה ו/או גם כלפי שפע הפקות.

רוכש / מחזיק כרטיס למשחק כדורגל וכדורסל מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש כדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו וכי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם. כי אי ציות לכללים/להוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט עלול לגרום להרחקתו לאלתר מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק לאיסור אלימות בספורט תשס"ח – 2008
שפע הפקות אינה ולא תהייה אחראית לטיב השרות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת כרטיס זה, לרבות נזקי גוף ו/או גם רכוש שיגרמו, חו"ח לרוכש / משתמש בכרטיס / צופה/ מבקר באתר.

 

37. מובהר בזאת במפורש כי דין כרטיס כניסה בודד ו/או לסדרה של אירועים (מנוי) כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן אובדן כרטיס כניסה ו/או גם השחתת הכרטיס ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס שנרכש ונמסר לידי הרוכש, יהיה על אחריותו של הרוכש בלבד ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש כרטיס כניסה חלופי, אלא בהתאם להנחיות שיינתנו ל"שפע הפקות" ע"י מפיק אירוע ו/או הנהלת אתר ו/או גם הקבוצה, לפי העניין.

 

38. מועדון הכדורגל הפועל באר שבע מודיע למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המועדון, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המועדון ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.

 

39. תקנון רכישת מנויים (כרטיס עונתי)

רכישת מנויים כפופה לתקנון הרכישה המלא המפורט לעיל.

אובדן מנוי

א. מנוי שאבד או נגנב יונפק ויימסר לבעל המנוי בלבד בהצגת תעודה מזהה ו/או כרטיס אשראי ממנו בוצעה ההזמנה.

ב. עלות הנפקת מנוי חדש: 100 ₪.

 חידוש מנוי לא תקין

ג. מנוי אשר ימצא לא תקין ו/או פגום שבכוונה תחילה או לא בכוונה תחילה, סדוק, שבור או כל מפגע אחר שיוחלט על פי שיקולה דעתה הבלעדי של שפע הפקות יחויב חידוש מנוי בעלות של 100 ₪. 

ד. מנוי שימצא לא תקין עקב תקלה בצ'יפ החכם בלבד יוחלף ללא עלות חידוש. זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי של שפע הפקות.  

איסור על העברת בעלות למנוי או סחר במנוי על פי חוק הספסרות.

עפ"י החלטת מועדון הפועל באר שבע חל איסור לבצע העברת בעלות ו/או זכויות כלשהן במנוי מאדם לאדם. במידה ובעל מנוי לא מעוניין לממש את זכותו לחידוש המנוי בתחילת העונה מנוי זה יחזור למערכת ולבעלות המועדון.

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.